Na V Vanrednoj sjednici usvojen niz zaključaka

Na V Vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Banovići naglašeno je da nova većina nije dobila niti jedan akt od institucija u kojem se govori da je napravljena greška u dosadašnjoj proceduri, vezano za održavanje vanrednih sjednica, smjene predsjedavajućeg i pokretanja opoziva, ništa nije urađeno nezakonito. Međutim u Banovićima dešavaju se blokade i uspostavlja se anarhija, što se ne dešava niti u jednoj demokratskoj državi.

Na sjednici su usvojeni su sljedeći zaključci:

I

Od Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona zahtijevamo profesionalno i nepristrasno postupanje sa krivičnim prijavama podnesenim protiv Bege (Saliha) Gutić načelnika općine Banovići, što uključuje hitno postupanje obzirom na blokadu Statutarnih organa vlasti na području općine Banovići, jer u dosadašnjem postupanju kada je imenovani u pitanju, primjenjuju se nerazumno dugi rokovi koji nisu u skladu sa krivičnim zakonodavstvom FBiH, što imenovanom daje podstrek za činjenje protupravnih radnji sa obilježjima bića krivičnih djela i prema sumnji amnestiju od dosadašnjih radnji koje takođe, prema osnovama sumnje imaju elemente bića krivičnih djela utvrđenih KZ FBiH.

 

II

Od Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona zahtijevamo informaciju o preduzetim radnjama u povodu dešavanja ispred općine Banovići dana 31.07.2023. godine kada je Bego Gutić pozvao građane na okupljanje na nedozvoljenom mjestu, odnosno ispred zgrade općine Banovići, što je u suprotnosti sa Odlukom Općinskog vijeća, kojom prilikom je došlo do nasilničkog ponašanja i povrede općinskih vijećnika kao službenih osoba.

 

III

Od Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona zahtijevamo informaciju zbog čega se dana 31.07.2023.godine ispred zgrade općine Banovići nije postupilo po tužilačkoj naredbi postupajućeg tužioca Dražena Miličevića sadržanoj u Službenoj zabilješci Sektora kriminalističke policije OKP Banovići broj: 08-6/13-1-52/23 od 28.07.2023. godine i zbog čega su po predmetnoj prijavi nekoliko puta mijenjani postupajući tužioci.

 

IV

Od Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona zahtijevamo informaciju o preduzetim radnjma nakon upotrebe vatrenog oružja od strane određenog lica što je dodatno izazvalo nesigurnost građana Banovića u tromjesečnoj anarhiji koja vlada na području ove lokalne zajednice.

 

V

Od Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona zahtijevamo informaciju o preduzetim radnjama po osnovu više paljevina vikend kuća i imovine neistomišljenika Bege Gutića, te kako su kvalifikovane pomenute radnje obzirom da imamo nezvanične informacije da pomenute radnje nisu kvalifikovane kao krivična djela, iako se radi o oštećenju tuđe stvari što je kao krivično djelo propisano KZFBiH.

 

VI

Od Direktora Uprave policije zahtijevamo informaciju zbog čega pripadnici MUP-a TK dana 31.07.2023. godine nisu postupili po tužilačkoj naredbi sadržanoj u Službenoj zabilješci OKP-a Banovići broj: 08-6/13-1-52/23 od 28.07.2023. godine, niti po Operativnom planu koji je sačinjen po navedenoj tužilačkoj naredbi. Takođe zahtijevamo informaciju zbog čega pripadnici MUP-a TK nisu postupili po Zakonu o policijskim službenicima TK, jer je tom prilikom došlo i do povređivanja policijskog službenika i vijećnika kao službenih osoba.

 

VII

Od  MUP FBiH i direktora FUP zahtijevamo provođenje istrage o nepostupanju pripadnika MUP-a TK po tužilačkoj naredbi iz Službene zabilješke OKP-a Banovići broj: 08-6/13-1-52/23 od 28.07.2023. godine.

 

VIII

Od Federalnog tužilaštva zahtijevamo pojačan stepen nadzora nad Kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona zbog nepostupanja po krivičnim prijavama protiv Bege Gutića u razumnom roku ili izuzimanje predmeta protiv Bege Gutića zbog postojanja sumnje u zaštitu koju Tomislav Ljubić kao Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva TK pruža imenovanom već duži vremenski period.

 

IX

Od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća zahtijevamo provođenje istrage protiv Kantonalnog tužilaštva TK sa posebnim akcentom na postupanje Glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog nepreduzimanja radnji po prijavama protiv Bege Gutića iskazujući sumnju u zaštitu koju Gutiću pruža Glavni kantonalni tužilac Tomislav Ljubić.

 

X

Zbog blokade Općinskog vijeća Banovići od nadležnih ćemo zahtijevati sankcionisanje odgovornih lica i podizanje krivičnih prijava protiv općinskog načelnika Bege Gutića, rukovodioca stručne službe općinskog načelnika-sekretara Općine Samira Imamovića, bivšeg Predsjedavjućeg Općinskog vijeća Banovići Roberta Lapčevića, Rukovodioca stručne službe OV Banovići Šukrije Jamakovića i općinskog pravobranioca Fikrete Kerić-Tagić.

XI

Od OHR-a i Međunarodne zajednice zahtijevamo hitno postupanje, pa ukoliko je potrebno i intervenciju Visokog predstavnika za BiH kao garanta Mirovnog dejtonskog sporazuma i Ustavnog poretka BiH da preduzmu potrebne radnje kako bi se uspostavila vladavina prava u općini Banovići, te normalno funkcionisanje lokalne zakonodavne vlasti utvrđene Statutom općine Banovići, jer je očuvanje Ustavnog poretka BiH moguće jedino ukoliko se obezbjedi funkcionisanje organa vlasti izabranih od strane građana, kao osnovnog principa demokratskog društva, na cjelokupnom prostoru BiH. Napomene radi, protupravnim radnjama općinskog načelnika Bege Gutića, došlo je do blokade rada Općinskog vijeća, kao predstavničkog tijela pri čemu je imenovani kao nosilac izvršne vlasti preuzeo ovlasti zakonodavnog organa i uveo anarhiju koja traje duže od tri mjeseca.

 

Back to top button