SDA nastavlja sa blokadom Općinskog vijeća

Blokada rada Općinskog vijeća Banovići se nastavlja kako bi Bego Gutić sakrio sve malverzacije koje radi i koje je radio u prethodne tri godine.

Ovakvim ponašanjem vijećnika iz SDA ugrožen je budžet općine Banovići, budući da se na dnevnom redu nalazila tačka “Razmatranje nacrta budžeta općine Banovići za 2024. godinu”, dovedeno je u pitanje isplate stipendija učenicima i studentima jer se i tačka “Razmatranje prijedloga odluke o stipendiranju učenika i studenata sa pordučja općine Banovići za 2023/24. godinu” nalazila na dnevnom redu, operativni program održavanja cesta u zimskim uvjetima, razrmatranje informacije OHR-a, kao i sve bitne stvari za život građana općine Banovići.

Autokratski režimom Robert Lapčević prekinuo je sjednicu Općinskog vijeća prije usvajanja dnevnog reda, pored toga što želi zaštiti i sakriti sve malverzacije Bege Gutića, Lapčević je to uradio kako bi sačuvao i svoju poziciju, iako prema Poslovniku o radu Općinskog vijeća Banovići za to nema pravo.

Robert Lapčević direktnim kršenjem Poslovnika o radu Općinskog vijeća Banovići onemogućio je izmjene i dopune dnevnog reda većini u Općinskom vijeću Banovići, što je demokratsko pravo vijećnika u Općinskom vijeću, a u članu 62. decidno je navedeno:

“Predsjedavajući Vijeća, Zamjenik Predsjedavajućeg Vijeća, Općinski Načelnik, klubovi Vijećnika svaki Vijećnik i radno tijelo vijeća mogu na sjednici predložiti da se određena tačka dnevnog reda skine, odnosno uvrsti u Dnevni red sjednice o čemu Vijeće odlučuje glasanjem i imaju pravo da predlože da se određena tačka unese u dnevni red sjednice”.

Zloupotrebom položaja, nastavio je sa kršenjem Poslovnika o radu, gdje je bez bilo kakvog osnova prekinuo sjednicu Općinskog vijeća, pozivajući se na član 66. u kojem piše:

“Za povredu reda na sjednici Vijeća Predsjedavajući Vijeća može opomenuti vijećnika i oduzeti mu riječ.

Ukoliko vijećnik nastavi sa povredom reda na sjednici vijeća Predsjedavajući vijeća može prekinuti sjednicu do uspostave normalnih uslova za rad sjednice”.

Za  vrijeme sjednice Robert Lapčević nikoga od vijećnika nije opomenuo, niti mu oduzeo riječ. Tokom sjednice vijećnik SDA Esad Delić vrijeđao je vijećnika većine nazivajući ih “odmetnicima” i “hajducima”, na šta Robert Lapčević nije reagovao i prekršio član 66. Poslovnika o radu gdje je morao opomenuti vijećnika i oduzeti mu riječ.

Pored toga, Robert Lapčević prekršio je i član 75. Poslovnika o radu, jer sjednicu samoinicijativno može prekinuti samo radi obavljanja konsultacija sa predsjednicima klubova Vijećnika ili radi konsultacija klubova Vijećnika.

Autokratskim režimom Roberta Lapčevića, a sve po instrukcijama Bege Gutića, onemogućeno je pravo vijećnicima da pokrenu smjenu, raspravljaju i donesu konačnu Odluku o pokrenutom postupku, što je zagarantovano pravo po članu 168. Poslovnika o radu općinskog vijeća Banovići:

“Lice koje bira Vijeće može biti smijenjeno sa dužnosti ako istu ne vrši u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom Općine Banovići.
Postupak za smjenu može pokrenuti svaki klub Vijećnika, odnosno svaki Vijećnik.
Općinsko Vijeće vodi raspravu i donosi konačnu Odluku o pokrenutom postupku”.

Ovo je još jedan dokaz ko blokira stvari u Banovićima.
Život građana općine Banovići je naš prioritet!

Predloženi dnevni red:

Back to top button